Driftsoptimering

Hvordan kan data optimere driften?

Danske kommuner står hvert år overfor effektiviseringskrav og har hele tiden brug for at gøre tingene hurtigere og smartere. I Den Regionale Datahub har vi derfor undersøgt, hvordan vi kan bruge data til at optimere driften i projektets kommuner.

Prototyper skal hjælpe til at effektivisere driften

Der er udviklet 3 prototyper inden for driftsoptimering i Albertslund, Gentofte og Fredensborg Kommune. Læs mere om de områder, som vi arbejder med nedenfor.

Se film om hver enkelt prototype her!

Intelligent drift af vejbrønde!

Caseejer: Albertslund Kommune

Leverandør: Wastecontrol

Kommunerne landet over har hver især en lang række brønde, som man manuelt overvåger og drifter. En del af disse er vejbrønde placeret som rendestensbrønde, som opsamler regn­vand fra vejbanen.

Vejbrøndene kan blive overfyldte, hvis sandfan­get ikke tømmes, og det kan få alvorlige følger, når der kommer kraftige regnskyl, og vandet ikke kan løbe bort. I dag gennemføres oprens­ning af vejbrønde regelmæssigt men ikke ud fra en viden om, at sandfanget er fuldt/er ved at blive fyldt.

Kan man ved at anvende sensorer i vejbrønde optimere driften ved at tømme efter behov? I denne prototype er der udviklet en sensor, der er opsat i forskellige vejbrønde. Den sender information om fyldningsgraden. Driftsperso­nalet modtager en alert, når vejbrønden bør tømmes. På den måde kan kommunen få viden om dels tømningsbehov, dels at nogle vejbrøn­de ved f.eks. byggepladser bør tømmes oftere end andre, og dermed styre tømningen mere intelligent.

Gevinster:

  • Effektivisering af interne arbejdsgange
  • Bedre planlægning
  • Mindre kørsel

Se produktblad her!

 

 

 

Kan data optimere arealudnyttelsen af kommunernes bygninger?

Caseejer: Fredensborg Kommune og Gentofte Kommune

Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Kommunerne ejer en stor bygningsmasse, som benyttes til mange forskellige formål f.eks. arbejdspladser til medarbejdere, mødelokaler, kultur- og fritidsaktiviteter, skoler, plejehjem m.m. Men udnyttes lokalerne godt nok? Ligger der et effektiviseringspotentiale i at udnytte kommunale bygninger bedre ved at kombinere data om bygningerne og deres benyttelse?

Denne prototype har sat sig for at undersøge dette og tager sit afsæt i et par kommunale haller samt nogle mødelokaler. Via opsætning af en række sensorer og ved at sammenholde data fra disse med bl.a. bookingdata skabes der et overblik over den faktiske benyttelse. Et overblik som efterfølgende kan anvendes som et kvalificeret grundlag for tildeling af lokaler mellem foreninger. Når disse data kombineres med forbrugsdata, skabes et samlet overblik over arealudnyttelsen og potentialer for ener­gioptimering.

Overblikket er udviklet i Power BI, og der er lagt stor vægt på brugervenlighed.

Gevinster:

  • Bedre overblik og planlægning på tværs af forvaltninger
  • Energioptimering
  • Bedre beslutningsgrundlag
  • Bedre service overfor borgerne

Se produktblad her!

Se case, som beskriver effekten på landsplan her! Beregningerne er foretaget af KMD DIVA.

Tilmelding til informationsmøde den 19. november 2019

 

Optimering af stikprøvekontrollen med tilsyn!

 Caseejer: Hillerød Kommune

Leverandør: PUMA/Københavns Kommune

En kommune har en lang række tilsynsfor­pligtelser. Nogle af disse har man outsour­cet til private virksomheder. For at sikre at tilsynspligten overholdes og til den aftalte standard, gennemfører kommunen ”stikprøve­kontrol”.

For at undgå at stikprøvekontrollen sker de samme steder, har ønsket været, at man kan gennemføre stikprøvekontrol ud fra ensartede værdier og ved at udvælge tilsynslokationerne på randomiseret vis. Bl.a. skal det være muligt at udpege tilsynssteder ud fra hvilke steder, der for længst tid siden har haft kontroltilsyn, og dernæst få en angivet en kørerute.

Løsningen er udviklet på PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange).

Gevinster:

  • Effektivisere arbejdsgange
  • Bedre overblik og registrering
  • Mere effektiv service

Se produktblad  her!

Vi har også udviklet prototyper indenfor andre områder

I Den Regionale Datahub har vi gennemført et tilsvarende forløb indenfor mobilitetsområdet, hvor fire prototyper er blevet udviklet i samarbejde med to virksomheder. Og indenfor klimasikring er fem prototyper blevet udviklet i samarbejde med fire virksomheder.