Driftsoptimering

Hvordan kan data optimere driften?

Danske kommuner står hvert år overfor effektiviseringskrav og har hele tiden brug for at gøre tingene hurtigere og smartere. I Den Regionale Datahub har vi derfor undersøgt, hvordan vi kan bruge data til at optimere driften i projektets kommuner.

Prototyper skal hjælpe til at effektivisere driften

Der er udviklet 3 prototyper inden for driftsoptimering i Albertslund, Gentofte og Fredensborg Kommune. Læs mere om de områder, som vi arbejder med nedenfor.

Hvordan kan man ved hjælp af data gøre driften af vejbrønde intelligent?
Kommunerne landet over har hver især en lang række brønde, som de manuelt overvåger og drifter. En del af disse er vejbrønde placeret som rendestensbrønde, som opsamler regnvand fra vejbanen. Vandet, der løber ned i vejbrøndene, kommer fra vejbanen og medtager ofte grus og eventuelt overskydende salt fra kommunernes vintervedligehold. Overfladevandet kan ligeledes indeholde en række forskellige tungmetaller såsom zink og bly.

Vejbrøndene kan blive overfyldte, hvis sandfanget ikke tømmes, og det kan få alvorlige følger, når der kommer kraftige regnskyl, og vandet ikke kan løbe bort. Derfor er kommunerne meget opmærksomme på denne problemstilling og må regelmæssigt ud og foretage oprensning af vejbrøndene. Det er en opgave, der varetages ikke ud fra en viden om, at sandfanget er fuldt/er ved at blive fyldt, men ved at man slavisk foretager et gennemsyn af den ene vejbrønd efter den anden.

Der er et ønske fra kommunerne om dels at gennemføre en mere effektiv drift på dette område og dels få mere viden om, hvornår sandfangene er fyldte, og hvad overfladevandet består af.

Nye prototyper skal udvikles i samarbejde med markedet

Derfor ønsker vi med denne udfordring at høre markedets bud på, hvordan denne opgave vil kunne løses.

  • Hvad skal der til for at gøre driften af vejbrønde intelligent?
  • Hvordan kan kommunen få besked om, at et sandfang skal tømmes, før det er fyldt?
  • Hvordan kan man måle overfladevandets indhold og videregive denne information til kommunen?
  • Hvordan kan man løse opgaven via data og dataanalyse?
  • Kan man med en automatiseret dataindsamling arbejde med predictive analysis?
  • Hvordan kan data udstilles på en enkel og visuel form, som det er nemt for driftspersonalet at agere på.

Udfordringen vil tage sit udgangspunkt i et afgrænset vejområde i Albertslund kommune, hvor der er en række vejbrønde på vejstrækningen Roskildevej.

Der er en antagelse om, at det er særligt vejbrønde før lyskryds med cykelstier, der bliver fyldt. Ligeledes er der en antagelse om, at strækninger med mange træer, der taber blade kan blokere brøndene i særlige perioder på året. Det er ønskværdigt om dataanalysen kan af-/bekræfte disse teser, ligesom det kan være af interesse at se, om der ved AI kan findes mønstre, der viser afvigelser fra det normale.

Prototypen skal stille data til rådighed, som efterfølgende vil kunne indlæses i forskellige visualiseringsplatforme, som er uafhængig af den teknologi, løsningen udvikles i.

Prototypen testes i august/september 2019.

Hvordan kan vi med bedre brug af data optimere arealudnyttelsen af bygninger i kommuner?
Kommunerne ejer og lejer en stor bygningsmasse til mange forskellige formål – inklusiv kontor- og arbejdspladser til medarbejdere, kultur- og fritidsaktiviteter for borgere, skoler, plejehjem, daginstitutioner med videre.

De fleste af kommunens egne bygninger står tomme i perioder – for eksempel først eller sidst på døgnet, mens kommunen betaler for lejen af lokaler til aftenskoler eller andet for borgerne.

Hypotesen er, at der er effektiviseringspotentialer at hente i forhold til bedre at udnytte kommunernes bygninger ved at kombinere data om bygningerne og deres benyttelse. Disse potentialer formodes primært at være økonomiske, men muligvis også af energi-/ressourcebesparende karakter.

Sammen med markedet vil vi skabe et bedre overblik

Den Regionale Datahub ønsker derfor markedets bud på, hvordan man med udgangspunkt i data fra to specifikke kommuner bedst kan tilgå arbejdet med at skabe overblik over kommunens ejendomme og deres benyttelse. Et overblik der kan ligge til grund for bedre arealudnyttelse, eventuelt energioptimering og beslutninger om mere effektiv brug af bygninger i kommunen.

For at afgrænse udfordringen ønsker vi, at man ser på benyttelsen i et par af kultur- og fritidsforvaltningens institutioner i Gentofte og Fredensborg Kommune. Det drejer sig om henholdsvis Byens Hus og Fredensborg Hallen, hvor vi ønsker at få kombineret benyttelsesgraden med stamdata om disse bygninger (m2, leje, energiforbrug etc.).

Benyttelsesgraden er i dag vanskelig at påvise, da der ikke nødvendigvis foretages en registrering af benyttelsen. Derfor ser vi gerne markedets bud på, hvordan man kan skaffe måledata om den faktiske brug af lokalerne

Hvordan kan vi via data optimere stikprøvekontrollen med tilsyn?
En kommune har en lang række tilsynsforpligtigelser. Nogle af tilsynsforpligtigelserne har man valgt at outsource til private virksomheder (for eksempel entreprenøren), som varetager tilsynspligten. Kommunen vælger i disse tilfælde at foretage stikprøvekontrol af entreprenørens egenkontrol i form af ”stikprøvekontrol”, for at sikre at tilsynspligten overholdes og til den aftalte standard.

Når kommunens stikprøvekontrolkontrol gennemføres, sker det ofte ved, at en medarbejder tager ud ”i marken”, tjekker at alt er, som det skal være, noterer det ned på papir og drager mod kontoret igen, for at taste det nødvendige ind.

Samtidig er det ofte de samme lokationer, tilsynet finder sted, hvilket ikke er det optimale.

Derfor er det kommunernes ønske at få udviklet en løsning, der kan lette arbejdet med tilsynsforpligtigelsen.

En løsning kunne være en digital løsning, der trækker en række relevante data ind, så man har et samlet overblik over outsourcede tilsynsaftaler og opgaver. Det kunne eksempelvis være driftsbeskrivelser, kontrakt, hvornår leverandøren senest har gennemført kontrol på et givent sted, kommentarer i forbindelse med kontrollen og lignende.

I forhold til kommunernes stikprøvekontrol ønskes det, at man skal kunne se, hvor ofte kommunernes kontrol skal foretages, hvornår kontrollen har fundet sted samt eventuelle observationer inklusiv dokumentation.

Selve udpegningen af kontrolsteder i kommunen skal gerne ske randomiseret.

I den ønskede løsning skal det være muligt at have tilgang til geografiske driftsdata.

Med denne udfordring ønsker vi markedets bud på, hvorledes kommunernes ønske kan imødekommes. Vi forestiller os, at udfordringen skal resultere i udvikling af en mock-up.

Udgangspunkt for denne udfordring vil være Hillerød Kommune, som sammen med Gate 21 vil være sparringspartner.

 Vi udvikler også prototyper indenfor andre områder

I Den Regionale Datahub har vi gennemført et tilsvarende forløb indenfor mobilitetsområdet, hvor fire prototyper er blevet udviklet i samarbejde med to virksomheder. Og indenfor klimasikring er fem prototyper blevet udviklet.