Klimasikring

Hvordan kan vi bruge data til at sikre vores byer til fremtidens klima?

Fremtidens klima bliver mere ekstremt med kraftige skybrud og flere stormfloder. Derfor er danske kommuner nødt til at forholde sig til, hvordan de kan sikre deres byer til fremtidens vejr. I Den Regionale Datahub har vi undersøgt, hvordan vi kan bruge data til netop at sikre byer mod det mere ekstreme klima. Det er sket i tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder.

Fem prototyper på klimasikring er blevet testet

Vi har udviklet fem prototyper inden for klimasikring i Vallensbæk, Ishøj, København og Hvidovre Kommune sammen med virksomhederne SCN Lavalin Atkins, InforMetics, Orbicon og CBMC. Læs mere om prototyperne nedenfor.

Se film om hver enkelt prototype her!

Overblik over vandopland på tværs af kommunegrænser!

Caseejer: Vallensbæk Kommune i samarbejde med HOFOR og Ishøj Forsyning

Sted: Store Vejle Å

Leverandør: InforMetics

Vandløb og søer kender ikke kommunegrænser.

Ved skybrud kan det derfor være svært at forudsige og reagere på konsekvenserne, da en enkelt kommune ofte mangler overblik over forholdene i de nærliggende kommuner. De nu­værende systemer er ofte bygget efter gamle nedbørsmønstre og kan derfor ikke følge med, når klimaet ændrer sig.

Denne prototype kan på baggrund af data og dataanalyse hjælpe de relevante aktører med at få overblik over, hvor der er uudnyttet kapacitet i det eksisterende vandopland. Via visualisering over fyldningsgraden på tværs af vandopland og kommuner gives der mulighed for bedre styring af sluser eller pumper. En nem og billig løsning som gør det muligt for forsyninger at stuve vand op der, hvor der er overskydende kapacitet – baseret på realtids­data. Det giver kommunens og forsyningens driftspersonel bedre mulighed for at monitore­re udviklingen i vandoplandet.

Gevinster:

 • Samarbejde på tværs mellem kommuner og forsyninger og opland
 • Udnytte eksisterende reservoirer og undgå nyinvesteringer i kloak og vandløb
 • Beslutningsstøtte for kommune og forsyning i forbindelse med skybrud

Se produktblad her!

Tilmelding til informationsmøde den 12. november 2019

Hurtigere beredskab ved skybrud!

Caseejer: Vallensbæk Kommune i samarbejde med HOFOR og Ishøj Forsyning

Sted: Store Vejle Å

Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Jo før kommunen, forsyningen og beredskabet kan agere på kritisk stigende vandstand desto bedre, så skaderne fra oversvømmelser kan begrænses.

Denne prototype kan i realtid forudsige den kritisk stigende vandstand – uden at der skal udarbejdes dyre hydrologiske modelleringer. Forudsigelserne bygger på data fra fysiske vandstandsmålere, der sammenlignes med historiske data om nedbørshændelser samt radardata.

Via machine learning er det muligt at forudsige vandstandsstigningen på 1, 2 og 3 timer. Det gør det muligt at skabe et gradueret varslings­system målrettet til blandt andet borgere via f.eks. en sms-service.

En visualisering af vandløbet kan give forsyningens og kommunens driftspersonel mulig­hed for at tage hurtigere beslutninger om ageren også i forbindelse med vandløbets tilstand (f. eks. grødeskæring).

Gevinster:

 • Samarbejde på tværs mellem kommuner og forsyninger om vandopland
 • Hurtigere og præcise varslinger baseret på realtid
 • Forebyggelse af skader fra oversvømmelser
 • Øget tryghed for borgere og virksomheder ved skybrud

Se produktblad her!

Bedre overblik over LAR-anlæg!

Caseejer: Københavns Kommune

Leverandør: Orbicon

Med hyppigere og mere voldsomme ned­børshændelser er der brug for flere anlæg til afledning af regnvand. Kommuner etablerer flere og flere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), som forekommer i mange varianter og størrelser, godt camoufleret i byrummet.

Der er et stort behov for en mere standardise­ret og systematiseret registrering og beskrivel­se af LAR-anlæg, så data om anlæggene kan deles på en mere ensartet måde til forsynin­ger. Også graveaktører vil kunne have glæde af at få indblik i, hvor anlæggene er, så man kan undgå unødige skader på anlæggene ved gravearbejde.

Der er udviklet et bud på en løsning, hvor kommuner nemt kan registrere LAR-anlæg på en ensartet måde, beskrive de enkelte anlægs kapacitet og type samt angive de drifts- og vedligeholdelseskrav, der er kendetegnende for LAR-anlægget.

Visualiseringen af anlæg registreres som polygoner, som kan anvendes i kommunernes GIS-system. Selve løsningen er inspireret af det overblik og den kommunikation, LER (Led­ningsejerregisteret) bidrager med for ledninger og rør under jorden.

Gevinster:

 • Overblik over LAR-anlæg skaber grundlag for bedre interne arbejdsgange
 • Mulighed for at dele information om anlæggene med entreprenører
 • Deling af data med forsyninger
 • Understøtte drift og vedligehold

Se produktblad her!

Tilmelding til informationsmøde den 21. november 2019

Årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen!

Caseejer: Københavns Kommune

Leverandør: Orbicon

For at forstå behovet for LAR-løsninger i byen er det nødvendigt at skabe et godt overblik over de årstidsmæssige variationer i grund­vandsbalancen. For i takt med at klimaet for­andrer sig, vil variationerne blive vanskeligere at forudsige på grund af nye nedbørsmønstre.

Ved at indsamle og visualisere de primære data – både historisk og i realtid – om det terrænnæ­re grundvand, skabes et meningsfuldt overblik, som kan være af stor værdi for kommunerne.

Prototypen er samtidig et bud på et planlæg­ningsværktøj, kommuner kan anvende til be­slutning af, hvor der skal initieres klimasikrings­tiltag, herunder LAR-anlæg. Samtidig gives der mulighed for at monitorere effekten af dels klimaændringernes indflydelse på grundvan­det, dels effekten af LAR-anlæg.

Den dynamiske datamodel åbner for at kom­binere forskellige datasæt på en ny måde, og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for indsatser og investeringer yderligere.

Gevinster:

 • Bedre planlægning af LAR-anlæg
 • Monitorering af effekten af klimatiltag
 • Bedre beslutningsgrundlag for fremtidige klimasikringstiltag

Se produktblad her!

Bedre cost-benefit-analyser af klimasikringsinvesteringer?

Caseejer: Hvidovre Kommune

Leverandør: CBMC Group

Arbejdet med at udarbejde og gennemføre klimasikringsplaner er bekosteligt, og det kan være svært at finde ud af hvilke klimatiltag, kommunen vil få det bedste udbytte af.

Der er udviklet forslag til et screeningsværktøj (en mock-up), der skal give et groft, men validt overblik over hvilke klimasikringsløsninger, der skal investeres i samt i hvilket omfang.

Løsningen har fået navnet Urban Climate Adaption Tool (UCAT). Den giver kommunen grundlaget for at udarbejde enkle potentiale­analyser og skadesberegninger af forskellige klimatilpasningsløsninger.

Værktøjet kan understøtte planlægningspro­cesser, som ellers typisk kræver betydelige ressourcer i form af timer fra kommunens klimamedarbejdere såvel som eksterne konsu­lenter. Screeningsværktøjet gør det muligt for kommunen at gennemføre analyser af forskelli­ge løsningsmuligheder for klimatilpasning samt gennemføre scenarie-analyser ved at sammen­ligne tilpasningsplaner med hensyn til effekt og omkostninger.

Gevinster:

 • Mere effektiv planlægning
 • Et screeningsværktøj, der kan benyttes på tværs i kommunen af alle faggrupper
 • Større potentiale for at få mest ud af klimasikringsinvesteringerne

Se produktblad her!

 Vi har også udvikliet prototyper indenfor andre områder

I Den Regionale Datahub har vi gennemført et tilsvarende forløb indenfor mobilitetsområdet, hvor fire prototyper er blevet udviklet i samarbejde med to virksomheder. Og indenfor driftsoptimering er tre prototyper blevet udviklet i samarbejde med 2 virksomheder.