Mobilitet

Kan data få trafikken til at glide?

Mange kommuner har et ønske om at mindske trængslen og gøre det nemmere for deres borgere at komme hurtigere igennem trafikken, så de både kan spare tid og brændstof. I Den Regionale Datahub har vi undersøgt vi, hvordan vi kan bruge data til netop at løse nogle af de udfordringer. Det har vi gjort i tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder.

Fire prototyper på mobilitet er blevet testet

Vi har udviklet fire prototyper inden for mobilitet i Vallensbæk, Hillerød, Gladsaxe og Egedal Kommune sammen med virksomhederne Technolution og SCN Lavalin Atkins. Læs mere om prototyperne nedenfor.

Se film om hver enkelt prototype her!

Informationsmøder om to af prototyperne

Læs mere under “Bedre udnyttelse af vejene i myldretiden!” og “Forudsigelse af trafikmønstre ved byudviklingsprojekter!”

Bedre udnyttelse af vejene i myldretiden!
Caseejer: Vallensbæk Kommune

Leverandør: Technolution

Trængsel er den helt store udfordring og har stor betydning for samfundets vækst og vel­stand. Der er derfor akut behov for at finde løsninger, der kan være med til at afhjælpe udfordringerne med trængslen, som primært er i myldretidstimerne morgen og eftermiddag.

I denne prototype er der udviklet en ny løs­ning, der baserer sig på gps data: Takket være disse data er det lykkedes at få trafikken til at glide lettere, reducere kødannelse og samtidig reducere spildtid og CO2 udledning i myldre­tiden. Det sker ved, at Technolutions system MobiMaestro modtager information om tra­fikhastigheden. Når den kommer under et vist niveau, aktiveres et signalprogram, som skaber længere grøn bølge.

Forsøget har taget afsæt i et lyskryds på Vallensbæk Torvevej og har opnået mærkbare resultater. Farten i testperiodens morgen­myldretid er steget med 18% fra 31 til 38 km, spildtiden er reduceret med 21 % og uvildige parter vurderer, at CO2 udledningen kan redu­ceres årligt med 1,5 ton. Og det tilmed uden at investere i radarer, kameraer eller anden dyr hardware.

Gevinster:

 • Bedre fremkommelighed
 • Bedre udnyttelse af vejkapaciteten
 • Nedbringelse af CO2 udledning
 • Mindske stress og tidsspild for borgere og virksomheder

Se produktblad her!

Se case, som beskriver effekten på landsplan her! Beregningerne er foretaget af KMD DIVA.

Tilmelding til informationsmøde den 11. november 2019

 

Hvorfor er mobilitet vigtigt?

Trængsel er den helt store udfordring i Danmark. Det fastslår en ekspertgruppe under Transportministeriet i rapporten ”Mobilitet for fremtiden”.

Trængsel og mobilitet er to væsentlige begreber, når vi taler om transport, og de har betydning for samfundets økonomiske vækst og velstand. Det er derfor bekymrende, når forskere forudser, at de øgede trafikmængder vil skabe øget kapacitetspres på det eksisterende og planlagte vejnet, og trængslen stiger langt mere end trafikvæksten.

Region Hovedstaden har vurderet, at trængslen omkring hovedstaden årligt koster samfundet cirka 2 milliarder kroner, fordi bilisterne spilder over ni millioner timer på at sidde i kø. Udfordringen vokser markant i de kommende år, når hovedstaden får over 200.000 nye indbyggere. Allerede i 2025 vil problemerne med trængslen omkring hovedstaden betyde, at bilisterne spilder cirka 18 millioner timer på at sidde i kø. Det svarer til, at samfundet årligt går glip af cirka fire milliarder kroner, eller at cirka 10.000 trafikanter sidder i kø året rundt.

Derfor er der et akut behov for at finde løsninger, der kan være med til at afhjælpe udfordringerne med trængslen, som primært er i myldretidstimerne morgen og eftermiddag. Kan man fordele trafikken mere ligeligt hen over dagen og opnå høj effektivitet og mindre spildtid?

Denne prototype er teste på et specifikt vejområde: Vallensbæk Torvevej fra Roskildevej til Holbæk motorvejen. Fra Vallensbæk Torvevej er der tre sideveje ind til lukkende boligområder (Firkløverparken, Blomsterengen og Nordmarksvænget), hvor adgangen til og fra Vallensbæk Torvevej er altafgørende. Derudover er der tre meget store trafikveje (Park Allé, Kornmarksvej og Vallensbækvej), som betjener et stort erhvervsområde, og som går ud i Vallensbæk Torvevej.

Information til bilister om vejarbejde?
Caseejer: Hillerød Kommune

Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Vejarbejde udgør midlertidige udfordringer for en effektiv trafikafvikling. Bilisterne oplever forlænget rejsetid, som forårsager stress og frustration. Dertil kommer øget CO2 udledning som følge af kødannelse.

Denne prototype har fokus på, hvordan man kan bidrage til at skabe en bedre oplevelse for trafikanterne på trods af vejarbejdet. Målgrup­pen er pendlere, som hver dag kører bil samme rute, og som ikke nødvendigvis slår deres navi­gationsudstyr til. Kan man tilbyde dem rele­vant information om rejsetider, så flaskehalse kan minimeres, og flowet øges?

Der er udviklet en sms-service, som bilister kan abonnere på. Med den modtages information om rejsetid på 4 udvalgte strækninger i Hillerød Kommune. Informationen baserer sig på real­tidsdata og skal bidrage til, at bilister ændrer rute eller tidspunkt for kørsel, så trængslen mindskes på det område, hvor vejarbejdet finder sted.

Gevinster:

 • Bedre fremkommelighed
 • Nedbringe CO2 udledning
 • Mindske støjgener
 • Mindske stress og tidsspild for borgere og virksomheder

Se produktblad her!

Bedre cykeloplevelse ved vejarbejde!
Caseejer: Gladsaxe Kommune

Leverandør: Technolution

Vejarbejde kan være til stor gene for cyklister, og dermed gøre det mere besværligt at tage cyklen til dagens gøremål. Hvad skal der til for at fastholde cyklisterne, og hvordan kan man gøre cykelforholdene mere sikre?

Med afsæt i et konkret vejarbejde som følge af anlæg af letbanen er der arbejdet på at udvikle en løsning baseret på realtidsdata, der kan øge sikkerheden for cyklister og fodgængere under vejarbejde og dermed skabe en større tryghed på cykelstierne.

Cyklister og fodgængere, der befinder sig på cykelstien, vil modtage relevant information via en dynamisk tavle.

Gevinster:

 • Tryghed i det offentlige rum
 • Forhindre trafikuheld
 • Fremme cyklisme

Se produktblad her!

Forudsigelse af trafikmønstre ved byudviklingsprojekter!

Caseejer: Egedal Kommune

Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Data kan bruges til at forudse trafikmønstre, når en kommune ændrer byen. Der er udviklet en prototype, der kan anvendes af byplanlæg­gere, når en kommune foretager mindre såvel som større ændringer i et lokalområde.

Med afsæt i et nyt boligområde i Egedal på 1.300 nye boliger henover en tiårig periode er det via data muligt at forudse trafikudviklingen i takt med, at et boligområde tages i brug.

Ved hjælp af blandt andet demografiske data om den forventede boligsammensætning kan antal forventede ture per boligtype beregnes. Ved at kombinere disse data med både kom­munale data, data om den kollektive trafik og realtidsdata om antal biler på vejene skabes der et billede over fremkommeligheden og tra­fikudviklingen, som kommunens byplanlæggere kan agere på, før problemerne reelt opstår.

Prototypen kan bruges som et beslutnings­værktøj, og opstår der nye forudsætninger i byplansområdet, kan man hurtigt aflæse de trafikale konsekvenser.

Løsningen er udviklet, så den kan skaleres til andre kommuner. Den skal blot tilpasses andre byudviklingsområder og inddrage de lokale kommunale data.

Gevinster:

 • Bedre beslutningsgrundlag for planlæggere
 • Overblik over vejinfrastruktur og fremtidig vejudbygning
 • Bedre service for borgere

Se produktblad her!

Tilmelding til informationsmøde den 20. november 2019

De fire prototyper spiller aktivt ind i projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO), hvor de indgår som usecases, der skal bidrage til den intelligente trafikinformation.
I Den Regionale Datahub har vi gennemført et tilsvarende forløb indenfor driftsoptimering, hvor tre prototyper er blevet udviklet i samarbejde med to virksomheder. Og indenfor klimasikring er fem prototyper blevet udviklet i samarbejde med fire virksomheder.