Video

Her kan du finde videoer om alle de prototyper, vi har testet i projektet.

 

Data kan bruges til at forudse trafikmønstre, når en kommune ændrer byen

Kommune: Egedal
Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Hvor stor bliver trafikbelastningen ved lokalplansændringer eller ved et større anlægsarbejde? Og hvad med vejstøjen? Skal der anlægges nye veje, eller skal et byggeri rykkes længere ud for at undgå for meget støj? Ved at sammensætte eksisterende datakilder på nye måder er det muligt at forudsige trafikudviklingen, så planlæggerne kan agere på eventuelle problemer før de opstår.

Hvordan kan vi udnytte vejene bedre i myldretiden?

Kommune: Vallensbæk
Leverandør: Technolution

Via bilers GPS-data er det muligt at gennemføre intelligent trafikstyring. I myldretiden kan der gives længere grøn bølge, hvis der er meget trafik, og der kan dermed skabes et bedre flow på vejene, hvilket betyder færre spildte timer i kø og mindre CO2-udledning.
En uafhængig analyse fra KMD DIMA vurderer et årligt besparelsespotentiale på 5 milliarder kroner og en CO2-reduktion på cirka 7.000 ton, hvis løsningen skaleres til hele landet.

Overblik over vandopland på tværs af kommunegrænser

Kommune: Vallensbæk (i samarbejde med HOFOR og Ishøj Forsyning)
Leverandør: InforMetics

Vandløb og søer kender ikke kommunegrænser. Ved skybrud kan det derfor være svært at forudsige og reagere på konsekvenserne, da de enkelte kommuner ofte mangler overblik over forholdene i nærliggende kommuner. Via dataindsamling og analyse er det muligt at give de relevante aktører et overblik over, hvor der for eksempel er uudnyttet kapacitet til opbevaring af vand, så vandet kan stuves op og dermed undgå oversvømmelser.

Bedre arealudnyttelse i offentlige bygninger

Kommune: Fredensborg og Gentofte Kommune
Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Ved at kombinere data om kommunale ejendomme, deres energiforbrug og benyttelsesgrad kan der skabes bedre grundlag for øget arealudnyttelse. De foreløbige resultater viser, at der kan spares op til 37.000 ton CO2 og 200 millioner kroner årligt til el og ventilation, hvis løsningen blev udbredt til hele landet.

Bedre overblik over LAR-anlæg

Kommune: Københavns Kommune
Leverandør: Orbicon

Der er behov for en mere standardiseret og systematiseret registrering og beskrivelse af LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand). Derfor er der udviklet en løsning, så kommuner kan registrere de forskellige typer anlæg og efterfølgende have nem adgang til et overblik over disse – blandt andet med henblik på at indgå skader på anlæggene i forbindelse med gravearbejde. Data kan efterfølgende deles med forsyningsselskaber.

Bedre cost-benefit-analyser af klimainvesteringer

Kommune: Hvidovre Kommune
Leverandør: CBMC Group

Arbejdet med at udarbejde og gennemføre klimasikringsplaner er bekosteligt, og det kan
være svært at finde ud af hvilke klimatiltag, kommunen vil få det bedste udbytte af.
Der er udviklet forslag til et screeningsværktøj (en mock-up), der skal give et groft, men validt
overblik over hvilke klimasikringsløsninger, der skal investeres i samt i hvilket omfang.

Løsningen har fået navnet Urban Climate Adaption Tool (UCAT). Den giver kommunen grundlaget for at udarbejde enkle potentialeanalyser og skadesberegninger af forskellige klimatilpasningsløsninger. Værktøjet kan understøtte planlægningsprocesser, som ellers typisk kræver betydelige ressourcer i form af timer fra kommunens klimamedarbejdere såvel som eksterne konsulenter.

Screeningsværktøjet gør det muligt for kommunen at gennemføre analyser af forskellige løsningsmuligheder for klimatilpasning samt gennemføre scenarie-analyser ved at sammenligne tilpasningsplaner med hensyn til effekt og omkostninger.

Årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen

Kommune: Københavns Kommune
Leverandør: Orbicon

For at forstå behovet for LAR-løsninger i byen er det nødvendigt at skabe et godt overblik over de årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen. For i takt med at klimaet forandrer sig, vil variationerne blive vanskeligere at forudsige på grund af nye nedbørsmønstre.
Ved at indsamle og visualisere de primære data – både historisk og i realtid – om det terrænnære grundvand, skabes et meningsfuldt overblik, som kan være af stor værdi for kommunerne.

Prototypen er samtidig et bud på et planlægningsværktøj, kommuner kan anvende til beslutning af, hvor der skal initieres klimasikringstiltag, herunder LAR-anlæg. Samtidig gives der mulighed for at monitorere effekten af dels klimaændringernes indflydelse på grundvandet, dels effekten af LAR-anlæg.
Den dynamiske datamodel åbner for at kombinere forskellige datasæt på en ny måde, og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for indsatser og investeringer yderligere.

Optimering af stikprøvekontrollen med tilsyn

Kommune: Hillerød Kommune
Leverandør: PUMA / Københavns Kommune

For at forstå behovet for LAR-løsninger i byen er det nødvendigt at skabe et godt overblik over de årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen. For i takt med at klimaet forandrer sig, vil variationerne blive vanskeligere at forudsige på grund af nye nedbørsmønstre.
Ved at indsamle og visualisere de primære data – både historisk og i realtid – om det terrænnære grundvand, skabes et meningsfuldt overblik, som kan være af stor værdi for kommunerne.

Prototypen er samtidig et bud på et planlægningsværktøj, kommuner kan anvende til beslutning af, hvor der skal initieres klimasikringstiltag, herunder LAR-anlæg. Samtidig gives der mulighed for at monitorere effekten af dels klimaændringernes indflydelse på grundvandet, dels effekten af LAR-anlæg.
Den dynamiske datamodel åbner for at kombinere forskellige datasæt på en ny måde, og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for indsatser og investeringer yderligere.

Information til bilister om vejarbejde

Kommune: Hillerød Kommune
Leverandør: SNC-Lavalin Atkins

Vejarbejde udgør midlertidige udfordringer for en effektiv trafikafvikling. Bilisterne oplever forlænget rejsetid, som forårsager stress og frustration. Dertil kommer øget CO2 udledning som følge af kødannelse.
Denne prototype har fokus på, hvordan man kan bidrage til at skabe en bedre oplevelse for trafikanterne på trods af vejarbejdet. Målgruppen er pendlere, som hver dag kører bil samme rute, og som ikke nødvendigvis slår deres navigationsudstyr til. Kan man tilbyde dem relevant information om rejsetider, så flaskehalse kan minimeres, og flowet øges?

Der er udviklet en sms-service, som bilister kan abonnere på. Med den modtages information om rejsetid på 4 udvalgte strækninger i Hillerød Kommune. Informationen baserer sig på realtidsdata og skal bidrage til, at bilister ændrer rute eller tidspunkt for kørsel, så trængslen mindskes på det område, hvor vejarbejdet finder sted.

Bedre cykeloplevelse ved vejarbejder

Kommune: Gladsaxe Kommune
Leverandør: Technolution

Vejarbejde kan være til stor gene for cyklister, og dermed gøre det mere besværligt at tage cyklen til dagens gøremål. Hvad skal der til for at fastholde cyklisterne, og hvordan kan man gøre cykelforholdene mere sikre?

Med afsæt i et konkret vejarbejde som følge af anlæg af letbanen er der arbejdet på at udvikle en løsning baseret på realtidsdata, der kan øge sikkerheden for cyklister og fodgængere under vejarbejde og dermed skabe en større tryghed på cykelstierne.

Cyklister og fodgængere, der befinder sig på cykelstien, vil modtage relevant information via en dynamisk tavle.

Intelligent drift af vejbrønde

Kommune: Albertslund Kommune
Leverandør: Wastecontrol

Kommunerne landet over har hver især en lang række brønde, som man manuelt overvåger og drifter. En del af disse er vejbrønde placeret som rendestensbrønde, som opsamler regnvand fra vejbanen.
Vejbrøndene kan blive overfyldte, hvis sandfanget ikke tømmes, og det kan få alvorlige følger, når der kommer kraftige regnskyl, og vandet ikke kan løbe bort. I dag gennemføres oprensning af vejbrønde regelmæssigt men ikke ud fra en viden om, at sandfanget er fuldt/er ved at blive fyldt.

Kan man ved at anvende sensorer i vejbrønde optimere driften ved at tømme efter behov? I denne prototype er der udviklet en sensor, der er opsat i forskellige vejbrønde. Den sender information om fyldningsgraden.
Driftspersonalet modtager en alert, når vejbrønden bør tømmes. På den måde kan kommunen få viden om dels tømningsbehov, dels at nogle vejbrønde ved f.eks. byggepladser bør tømmes oftere end andre, og dermed styre tømningen mere intelligent.